Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

OBJAVA PRESUDE ZBOG KRIVIČNOG DJELA – UBISTVO NA MAH

01.06.2021.

 
Nakon  vijećanja i glasanja, sud donosi i javno objavljuje dana, 25.05.2021.godine presudu kojom se optuženi Bojkić Đorđo osuđuje na kaznu zatvora od 9 (devet) godina. Na osnovu člana 59. KZ-ka RS u izrečenu kaznu uračunava se i vrijeme provedeno u pritvoru od 18.05.2018. godine pa nadalje. Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku RS optuženi se oslobađa dužnosti da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od  29.476,03 KM kao i troškove paušala pa isti padaju na teret budžetskih sredstava


Nakon toga sud donosi

R J E Š E NJ E


 Prema optuženom Bojkić Đorđu, se produžava pritvor a iz razloga propisanih u čl. 197. st. 1. tačka g) ZKP RS, koji može trajati po ovom rješenju do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi u skladu sa čl.22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku RS i člana 301 Zakona o krivičnom postupku.

 


 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh