• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  ODREĐUJE SE PRITVOR

  16.06.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

  Broj: 12 0 K 009282 22 Kpp

  Bijeljina, 15.06.2022. godine

   

              Okružni sud u Bijeljini, po sudiji Dragoslavu Erdeliću, kao sudiji za prethodni postupak, u predmetu krivične istrage protiv osumnjičenog E. B. zv. „B.“ sa prebivalištem u mjestu G. R. – T. bb, B. D. BiH i boravištem u B. u ul. D. T. br. 108/6 i protiv osumnjičenog S. K. sa prebivalištem u B., D.ul. 8 M. broj ..., grad B., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo – Razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (Službeni glasnik RS, 64/17 i 15/21 u daljem tekstu: KZ RS), odlučujući o prijedlogu Okružnog javnog tužioca u Bijeljini za određivanje pritvora broj T 14 0 KT 0032083 22 od 15.06.2022. godine, na osnovu člasna 196. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, br.53/12, 91/17, 66/18 i 15/21 u daljem tekstu ZKP RS), nakon ročišta za saslušanje osumnjičenih E. B. u prisustvu branioca po službenoj dužnosti V. A. advokata iz Bijeljine i S. K. u prisustvu branioca po službenoj dužnosti D. G. advokata iz Bijeljine, održanog dana 15.06.2022. godine, donosi

   

   

  R J E Š E NJ E

   

              Prema osumnjičenima:

   

  1)      E. B. zv. „B.“ sin B. H. i majke A. rođene O., rođen ..... godine u B. gdje ima i prebivalište u mjestu G. R. – T.bb, i boravištem u B. u ul. D.T. br. ....,  pismen, sa završenom osnovnom školom, po zanimanju radnik, bez zaposlenja, oženjen, lošeg imovnog stanja, po nacionalnosti Bošnjak, državljanin BiH, do sad osuđivan, JMB .......,

  2)      S.K. zv. „....,, sin K.D. i S. rođene S., rođen .... godine u S., opština Centar, sa prebivalištem u B.D. ul. 8 M. broj 91, grad B., po nacionalnosti Srbin, državljanin RS-BiH, pismen sa završenom SSS, po zanimanju rukovalac poljoprivredne tehnike, bez zaposlenja, neoženjen, lošeg imovnog stanja, do sad osuđivan, JMBG .....,

   

              zbog osnovane sumnje da su učinio krivično djelo – Razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS,

   

              a iz razloga predviđenih u članu 197. stav 1. tačke b) i v) ZKP RS

   

  ODREĐUJE SE PRITVOR

   

              u trajanju od 1 (jedan) mjesec dana, koji se u odnosu na osumnjičenog E.B.ima računati od 14.06.2022. godine od 12:20 časova, kada je osumnjičeni E. B. lišen slobode, a koji se u odnosu na osumnjičenog S.K. ima računati od 14.06.2022. godine od 13:10 časova, kada je osumnjičeni S. K.lišen slobode, tako da im pritvor po ovom rješenju može trajati naduže do 14.07.2022. godine.

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je u podnesku broj T 14 0 KT 0032083 22 od 15.06.2022. godine, sudiji za prethodni postupak Okružnog suda u Bijeljini stavilo prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenima  E. B. zv. „...“ sa prebivalištem u mjestu G. R. – T. bb, B.D. BiH i boravištem u B. u ul. D.T.br. .... i S. K. sa prebivalištem u B., D., ul. 8 M. broj ..., grad B., zbog osnovane sumnje da su počinili  krivično djelo – Razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS.

   

              Okružni javni tužilac određivanje pritvora predlaže iz razloga predviđenih u članu 197. stav 1. tačke  b), v) i  g) ZKP RS.

   

              Nakon predočavanja prijedloga tužioca osumnjičeni su se izjasnili da se protive prijedlogu tužioca. Izjašnjavajući se o prijedlogu Okružnog javnog tužioca, branilac osumnjičenog S. K., advokat D. G. istakao je da se protivi prijedlogu tvrdeći da ne stoje razlozi za pritvor jer tužilaštvo ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju, te da saslušanje još jednog svjedoka nije bitno i isključuje primjenu razloga iz tačke b), da su osumnjičeni te večeri bili u kafani i pod velikim dejstvom alkohola u organizmu, što nije vještačeno ni utvrđivano, tako da nisu mogli planirati djelo, a što se tiče tačke b) ističe da se agresivnost ne može uzeti u obzir kod ocjene jer je to bitan elemenat krivičnog djela koje se stavlja na teret osumnjičenima, a da upornost i ranija osuđivanost koju ističe tužilac nije dovoljan razlog za pritvor po toj tački, posebno kada se ima u vidu da je njegov branjenik osuđivan za isto djelo prije 10 godina, dok u pogledu razloga za pritvor po tački g) izjavi da ne stoji taj pritvorski razlog jer ni on kao advokat nije čuo za predmetni događaj iako je u istom oštećeni advokat kojeg lično poznaje, smatra da sam događaj nije uznemirio javnost, te da težina djela i da se po tom osnovu ne može odrediti pritvor osumnjičenih. Branilac osumnjičenog E. B.advokat A. V. istakao je da se protivi prijedlogu tvrdeći da ne stoje razlozi za pritvor jer tužilaštvo ima dovoljno dokaza ističući da je osumnjičeni tokom istrage sarađivao sa istražnim organima, te kroz izjavu u policiji nije sporio počinjene radnje, dobrovoljno predao tražene predmete (odjeću) da je porodičan čovjek i da ima ukupno 5 djece (2 iz prvog braka koji je razveden i 3 iz sadašnjeg braka sa kojima živi i koje izdržava), te da on izdržava porodicu i da radi na građevini svakodnevno da bi izdržavao porodicu, pa bi usled određivanja pritvora bilo otežano izdržavanje njegove porodice. Osumnjičeni S. K. je istakao da se pridružuju razlozima koje je iznio njegov branilac, dok je osumnjičeni E. B.istakao da mora izdržavati porodicu i ostaviti alkohol, jer alkohol nije za njega jer kada popije ne zna šta radi, da neće uopšte proći pored kafane u kome radi svjedok koji treba da se sasluša i da neće ponoviti djelo.

   

              Nakon razmatranja prijedloga Okružnog javnog tužioca i svih dokaza koje je tužilac dostavio uz prijedlog, uzimajući u obzir i stav odbrane osumnjičenih, nalazim da u ovom predmetu krivične istrage postoji uslov za pritvor kao i zakonski razlozi za pritvor u odnosu na osumnjičene u smislu odredbe člana 197. stav 1. tačke  b) i v) ZKP RS.

   

              Osnovana sumnja kao osnovni zakonski uslov za određivanje pritvora proizilazi iz samih okolnosti da su osumnjičeni prema izjavi oštećenog S. C. neposredno po otvaranju haustora zgrade u kojoj stanuje, sa leđa ga napali, davili i oborili na zemlju i udarili ga nogom, a potom mu uzeli novac iz džepa, te da je  C. S. tom prilikom zadobio tjelesne povrede, te da je i prema navodima svjedoka I.M. koji je prilikom prepoznavanja prepoznao osumnjičene kao lica koja je primjetio ispred biblioteke koja su pokazivala u pravcu starijeg čovjeka koji se kretao ulicom, da se i on kretao u pravcu ulice Majevička i da je u jednom trenutku čuo da neko govori „nemam bolan nemam“, te da je  krenuo ka haustoru i tgada je vidio ta dva lica da istrčavaju iz haustora i tog starijeg čovjeka kojeg je i prethodno vidio koji je bio krvav, prema kojim navodima su se osumnjičeni E. B. i S. K. dogovorili, sačekali i pratili oštećenog, a potom ga pri samom ulazu u haustor i napali, te mu nanijeli tjelesne povrede kako bi uzeli novac, a da se pri tom radi o licima koji su povratnici u pogledu činjenja krivičnog djela.

   

               Postojanje ovih okolnosti i činjenica na kojima se zasniva osnovana sumnja ka činjenju navedenog krivičnog djela proizilazi iz priloženih dokaza uz prijedlog: Naredba o sprovođenju istrage broj  T14 0 KT 0032083 22, Izvještaj PU  Bijeljina  broj Ku-218//22 godine sa prilozima (Zapisnik o prijemu usmene prijave PS B. 1 broj 15-01/2-606/22 od 14.06.2022. godine, Službena zabilješka PS B. 1 broj 15-01/2-052-1612/22 od 14.06.2022. godine, Službena zabilješka PS B.2 broj 15-01/3-052.7-1126/22 od 12.06.2022. godine, Zapisnik o prikupljanju izjave od svjedoka S. C. koji je izjavio da je neposredno po otvaranju haustora zgrade u kojoj stanuje sa leđa ga napalo jedno lice koje ga je davilo i oborilo na zemlju i opisao je odjeću u kojoj se to lice nalazilo, te da je i drugo lice pritrčalo, udarilo ga nogom, takođe je opisao odjeću lica, a potom da su mu uzeli novac iz džepa, Nalaz i mišljenje hirurga JZU Bolnica „Sveti vračevi“ B. broj 11-4573 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o pokazivanju lica mjesta PU B. broj 15-02/1-44/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o prikupljanju izjave od svjedoka I. M. koji je potvrdio i prilikom prepoznavanja prepoznao osumnjičene kao lica koja je primjetio ispred biblioteke koja su pokazivala u pravcu starijeg čovjeka koji se kretao ulicom, da se i on kretao u pravcu ulice M. i da je u jednom trenutku  čuo da neko govori „nemam bolan nemam“, te da je  krenuo ka haustoru i tgada je vidio ta dva lica da istrčavaju iz haustora i tog starijeg čovjeka kojeg je i prethodno vidio koji je bio krvav, Zapisnik o prepoznavanju lica PU B.broj 15-02/1-230-738/22 od 15.06.2022. godine, Zapisnik o prepoznavanju lica PU B.broj 15-02/1-230-738.1/22 od 15.06.2022. godine, Zapisnik o prikupljanju izjave od svjedoka M. K. PU B. broj 15-02/1-252/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o reprodukciji video snimka PU B. broj 15-02/1-45/22 od 14.06.2022. godine, Potvrdu o dobrovoljnoj predaji predmeta PU B.broj 15-02/1-22/22 od 14.06.2022. godine, 2 CD sa video snimkom, Potvrda o lišenju slobode lica E. B. PS B. 1 broj 15-01/2-99/22 od 14.06.2022. godine, Potvrda o lišenju slobode lica S.K. PS B.2 broj 15-01/3-50/22 od 14.06.2022. godine, Naredba za pretresanje stana i drugih prostorija PU B. broj 15-02/1-230-738/22 od 14.06.2022. godine sa potpisima osumnjičenih, Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija PU B. broj 15-02/1-1/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija PU Bijeljina broj 15-02/1-230-2/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o pretresanju lica PU B. broj 15-02/1-1-1/22 od 14.06.2022. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta na osnovu naredbe PU B. broj 15-02/1-20/22 od 14.06.2022. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta na osnovu naredbe PU Bijeljina broj 15-02/1-230-21/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog E.B. PU b. broj 15-02/1-254/22 od 14.06.2022. godine i Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog S. K.PU b. broj 15-02/1-253/22 od 14.06.2022. godine), Podaci iz kaznene evidencije iz TCMS sistema za osumnjičene i Zapisnici o ispitivanju osumnjičenih E. B.i S. K. u Okružnom javnom tužilaštvu B. od 15.06.2022. godine, te Potvrda o predaji lica lišenih slobode Okružnom javnom tužilaštvu B. PU B. broj 15-02/1-230-738/22 od 15.06.2022. godine.

   

              Na osnovu ovih dokaza i obavještenja, zaključujem da u ovom slučaju postoji dovoljno činjenica i okolnosti za razumnu sumnju i ozbiljno vjerovanje da su osumnjičeni počinili krivično djelo zbog kojeg se predlaže pritvor.

   

              Osnovan je prijedlog Okružnog javnog tužioca da se osumnjičenima odredi pritvor iz razloga propisanog u članu 197. stav 1. tačka b) i v) ZKP RS, dok nije osnovan prijedlog da se osumnjičenima odredi pritvor iz razloga propisanog u članu 197. stav 1. tačka g) ZKP RS.

   

  U smislu odredbe člana 197. stav 1. tačka b) ZKP RS pritvor se može odrediti ako postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, a u konkretnom slučaju postoji bojazan da će osumnjičeni uticati na svjedoke, jer u toku dosadašnjeg postupka pored oštećenog saslušana su još dva svjedoka, ali prema  službenoj zabilješci PS B.  I broj 15-01/2-052-1612/22 od 14.06.2022. godine postoji i svjedok M. G. kći T., iz D., koja treba da se sasluša na okolnosti boravka osumnjičeni u objektu „Koštana“ neposredno prije kritičnog događaja i koji svjedok do sad nije saslušan, te bi osumnjičeni puštanjem na slobodu, a s obzirom na agresivnost koju su pokazali mogli uticati na ovog svjedoka, iz kojih razloga sud smatra da su ispunjeni zakonski razlozi za određivanje pritvora osumnjičenima iz razloga propisanih članom 197. stav 1. tačke b) ZKP RS da bi osumnjičeni mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoka Mudrinić Gordanu koja još nije saslušana.

   

  U smislu odredbe člana 197. stav 1. tačka v) ZKP RS pritvor se može odrediti ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, pa je osnovan prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenima iz razloga propisnih u članu 197 stav 1. tačka v) ZKP RS, jer postoji osnov, da će krivično djelo ponoviti, jer iz dokaza proizilazi da bi osumnjičeni mogli ponoviti djelo ukoliko im se ukaže prilika, što proizilazi iz okolnosti načina postupanja osumnjičenih prethodnog praćenja i planiranja napada na oštećenog ili možda nekog drugog prolaznika koji bi prošao u to vrijeme, a pri tom se radi o osumnjičenima koji su već do sad kažnjavani i to S.K. za krivična djela  razbojništva, dakle istovrsnog krivičnog djela presudom Okružnog suda u B. broj 12 0 K 002934 12  od 09.04.2012. godine,   kao i  za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, presudom Osnovnog suda u B. broj 80 0 K 048072 13 od 03.04.2014. godine zbog krivičnog djela teška krađa, presudom istog suda iz 2018. godine zbog krivičnog djela teška krađa, kao i presudom od 12.02.2021. godine Osnovni sud u B., za krivično djelo teška krađa i presudom Osnovnog suda B. D. BiH od 2018. godine zbog krivičnog djela teška krađa, a E.B. je osuđivan za krivično djelo prikrivanja i teška krađa presudom Osnovnog suda B. Distrikta 2010. godine,  kao i presudom Osnovnog suda u Bijeljini od 14.09.2020. godine zbog krivičnog djela tjelesna povreda, što ukazuje da su K. S.i E. B. lica sklona vršenju krivičnih djela kako protiv imovine, dakle krađe, a kod S. K. i već počinjeno krivično djelo razbojništva, a kod E. B.krivično djelo tjelesne povrede i krađa, pa su po ocjeni suda ovo okolnosti koje opravdavaju bojazan da će isti ponoviti krivično djelo, jer je očigledno da isti u trenutku kada nemaju novac pribjegavaju počinjenju krivičnog djela, što po nalaženju suda ukazuje na postojanje naročitih okolnosti koje realnom čine mogućnost da bi boravkom na slobodi mogli počiniti istovrsno krivično djelo.

   

  U smislu odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS pritvor se može odrediti u vanrednim okolnostima, ako je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a u konkretnom slučaju za krivično djelo – Razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS propisana je kazna zatvora od 5 do 15 godina, odnosno radi se o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora preko deset godina, pa je ispunjen objektivni uslov za određivanje pritvora, ali cijeneći težinu djela, kao i način izvršenja i posledice krivičnog, po ocjeni suda puštanjem na slobodu osumnjičennih po ovom pritvorskom razlogu ne bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda od strane građana u B., jer tužilac na tu okolnost nije priložio niti jedan dokaz, sem izjave tužioca da je događaj objavljen na društvenim mrežama, pa sud smatra da nisu ispunjeni zakonski razlozi za određivanje pritvora osumnjičenima iz razloga propisanih članom 197. stav 1. tačke g) ZKP RS, jer nema dokaza na te okolnosti, dok sama težina djela nije dovoljna za određivanje pritvora po ovoj tački.

   

  Navodi branioca osumnjičenog S.K. da ne stoje razlozi za pritvor jer tužilaštvo ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju, te da saslušanje još jednog svjedoka nije bitno i da isključuje primjenu razloga iz tačke b), da su osumnjičeni te večeri bili u kafani i pod velikim dejstvom alkohola u organizmu, da nisu mogli planirati djelo, a što se tiče tačke b) da se agresivnost ne može uzeti u obzir kod ocjene jer je to bitan elemenat krivičnog djela koje se stavlja na teret osumnjičenima, da upornost i ranija osuđivanost koju ističe tužilac nije dovoljan razlog za pritvor po toj tački, posebno kada se ima u vidu da je njegov branjenik osuđivan za isto djelo prije 10 godina, po ocjeni ovog asuda nisu osnovani iz razloga navedenih u obrazloženju ovog rješenja po osnovanim pritvorskim razlozima, dok je sud u pogledu razloga za pritvor po tački g) i prigovora branioca osumnjičenog E. B. cijenio da su takvi prigovori osnovani i da ne stoji taj pritvorski razlog jer nema dokaza da je sam događaj uznemirio javnost, a težina djela sama po sebi ne može odrediti biti osnov za ovaj pritvorski razlog.

   

  Navodi branioca osumnjičenog E. B. da tužilaštvo ima dovoljno dokaza, da je osumnjičeni tokom istrage sarađivao sa istražnim organima, dobrovoljno predao tražene predmete (odjeću) da je porodičan čovjek i da ima ukupno 5 djece, da on izdržava porodicu i da radi na građevini svakodnevno da bi izdržavao porodicu, kao i navodi osumnjičenog da mora izdržavati porodicu i ostaviti alkohol, jer alkohol nije za njega, da kada popije ne zna šta radi, da neće uopšte proći pored kafane u kome radi svjedok koji treba da se sasluša i da neće ponoviti djelo, po ocjeni suda nisu uvjerljivi niti od uticaja na drugačiju odluku suda.

   

              Polazeći od svega navedenog, zaključujem da je u ovom predmetu krivične istrage pritvor protiv osumnjičenih nužan i neizostavno potreban da bi Okružni javni tužilac mogao neometano okončati istragu i rasvijetliti sve relevantne činjenice i okolnosti pod kojima je izvršeno krivično djelo i da bi se u cjelosti obezbjedilo uspješno vođenje krivičnog postupka.

   

  Kako osumnjičeni, nisu uzeli sami branioca niti su im braniocaa angažovala lica iz člana 47. stav 3. ZKP RS, predsjednik suda im je shodno članu 53. stav (4) i (6) ZKP RS postavio branioce po službenoj dužnosti advokate D. G. i V. A. iz B., za dalji tok krivičnog postupka do pravosnažnosti presude, postavljajući ih po redoslijedu advokata sa spiska advokata koji je dostavila Advokatska komora Republike Srpske, obzirom da osumnjičeni, mora imati branioca prilikom izjašnjenja o prijedlogu za određivanje pritvora i za vrijeme dok pritvor traje (obavezna odbrana).

   

              Iz svih navedenih razloga, odlučeno je kao u izreci rješenja, na osnovu odredbe člana 196. stava 2. ZKP RS.

   

  PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba vijeću ovog suda iz člana 24. stav 5. ZKP RS u roku od 24 časa od časa prijema rješenja. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

   

                                                                                     Sudija za prethodni postupak

   

                                                                                               Dragoslav Erdelić

  Prikazana vijest je na:
  37 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  ODREĐUJE SE PRITVOR

  16.06.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

  Broj: 12 0 K 009282 22 Kpp

  Bijeljina, 15.06.2022. godine

   

              Okružni sud u Bijeljini, po sudiji Dragoslavu Erdeliću, kao sudiji za prethodni postupak, u predmetu krivične istrage protiv osumnjičenog E. B. zv. „B.“ sa prebivalištem u mjestu G. R. – T. bb, B. D. BiH i boravištem u B. u ul. D. T. br. 108/6 i protiv osumnjičenog S. K. sa prebivalištem u B., D.ul. 8 M. broj ..., grad B., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo – Razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (Službeni glasnik RS, 64/17 i 15/21 u daljem tekstu: KZ RS), odlučujući o prijedlogu Okružnog javnog tužioca u Bijeljini za određivanje pritvora broj T 14 0 KT 0032083 22 od 15.06.2022. godine, na osnovu člasna 196. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, br.53/12, 91/17, 66/18 i 15/21 u daljem tekstu ZKP RS), nakon ročišta za saslušanje osumnjičenih E. B. u prisustvu branioca po službenoj dužnosti V. A. advokata iz Bijeljine i S. K. u prisustvu branioca po službenoj dužnosti D. G. advokata iz Bijeljine, održanog dana 15.06.2022. godine, donosi

   

   

  R J E Š E NJ E

   

              Prema osumnjičenima:

   

  1)      E. B. zv. „B.“ sin B. H. i majke A. rođene O., rođen ..... godine u B. gdje ima i prebivalište u mjestu G. R. – T.bb, i boravištem u B. u ul. D.T. br. ....,  pismen, sa završenom osnovnom školom, po zanimanju radnik, bez zaposlenja, oženjen, lošeg imovnog stanja, po nacionalnosti Bošnjak, državljanin BiH, do sad osuđivan, JMB .......,

  2)      S.K. zv. „....,, sin K.D. i S. rođene S., rođen .... godine u S., opština Centar, sa prebivalištem u B.D. ul. 8 M. broj 91, grad B., po nacionalnosti Srbin, državljanin RS-BiH, pismen sa završenom SSS, po zanimanju rukovalac poljoprivredne tehnike, bez zaposlenja, neoženjen, lošeg imovnog stanja, do sad osuđivan, JMBG .....,

   

              zbog osnovane sumnje da su učinio krivično djelo – Razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS,

   

              a iz razloga predviđenih u članu 197. stav 1. tačke b) i v) ZKP RS

   

  ODREĐUJE SE PRITVOR

   

              u trajanju od 1 (jedan) mjesec dana, koji se u odnosu na osumnjičenog E.B.ima računati od 14.06.2022. godine od 12:20 časova, kada je osumnjičeni E. B. lišen slobode, a koji se u odnosu na osumnjičenog S.K. ima računati od 14.06.2022. godine od 13:10 časova, kada je osumnjičeni S. K.lišen slobode, tako da im pritvor po ovom rješenju može trajati naduže do 14.07.2022. godine.

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je u podnesku broj T 14 0 KT 0032083 22 od 15.06.2022. godine, sudiji za prethodni postupak Okružnog suda u Bijeljini stavilo prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenima  E. B. zv. „...“ sa prebivalištem u mjestu G. R. – T. bb, B.D. BiH i boravištem u B. u ul. D.T.br. .... i S. K. sa prebivalištem u B., D., ul. 8 M. broj ..., grad B., zbog osnovane sumnje da su počinili  krivično djelo – Razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS.

   

              Okružni javni tužilac određivanje pritvora predlaže iz razloga predviđenih u članu 197. stav 1. tačke  b), v) i  g) ZKP RS.

   

              Nakon predočavanja prijedloga tužioca osumnjičeni su se izjasnili da se protive prijedlogu tužioca. Izjašnjavajući se o prijedlogu Okružnog javnog tužioca, branilac osumnjičenog S. K., advokat D. G. istakao je da se protivi prijedlogu tvrdeći da ne stoje razlozi za pritvor jer tužilaštvo ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju, te da saslušanje još jednog svjedoka nije bitno i isključuje primjenu razloga iz tačke b), da su osumnjičeni te večeri bili u kafani i pod velikim dejstvom alkohola u organizmu, što nije vještačeno ni utvrđivano, tako da nisu mogli planirati djelo, a što se tiče tačke b) ističe da se agresivnost ne može uzeti u obzir kod ocjene jer je to bitan elemenat krivičnog djela koje se stavlja na teret osumnjičenima, a da upornost i ranija osuđivanost koju ističe tužilac nije dovoljan razlog za pritvor po toj tački, posebno kada se ima u vidu da je njegov branjenik osuđivan za isto djelo prije 10 godina, dok u pogledu razloga za pritvor po tački g) izjavi da ne stoji taj pritvorski razlog jer ni on kao advokat nije čuo za predmetni događaj iako je u istom oštećeni advokat kojeg lično poznaje, smatra da sam događaj nije uznemirio javnost, te da težina djela i da se po tom osnovu ne može odrediti pritvor osumnjičenih. Branilac osumnjičenog E. B.advokat A. V. istakao je da se protivi prijedlogu tvrdeći da ne stoje razlozi za pritvor jer tužilaštvo ima dovoljno dokaza ističući da je osumnjičeni tokom istrage sarađivao sa istražnim organima, te kroz izjavu u policiji nije sporio počinjene radnje, dobrovoljno predao tražene predmete (odjeću) da je porodičan čovjek i da ima ukupno 5 djece (2 iz prvog braka koji je razveden i 3 iz sadašnjeg braka sa kojima živi i koje izdržava), te da on izdržava porodicu i da radi na građevini svakodnevno da bi izdržavao porodicu, pa bi usled određivanja pritvora bilo otežano izdržavanje njegove porodice. Osumnjičeni S. K. je istakao da se pridružuju razlozima koje je iznio njegov branilac, dok je osumnjičeni E. B.istakao da mora izdržavati porodicu i ostaviti alkohol, jer alkohol nije za njega jer kada popije ne zna šta radi, da neće uopšte proći pored kafane u kome radi svjedok koji treba da se sasluša i da neće ponoviti djelo.

   

              Nakon razmatranja prijedloga Okružnog javnog tužioca i svih dokaza koje je tužilac dostavio uz prijedlog, uzimajući u obzir i stav odbrane osumnjičenih, nalazim da u ovom predmetu krivične istrage postoji uslov za pritvor kao i zakonski razlozi za pritvor u odnosu na osumnjičene u smislu odredbe člana 197. stav 1. tačke  b) i v) ZKP RS.

   

              Osnovana sumnja kao osnovni zakonski uslov za određivanje pritvora proizilazi iz samih okolnosti da su osumnjičeni prema izjavi oštećenog S. C. neposredno po otvaranju haustora zgrade u kojoj stanuje, sa leđa ga napali, davili i oborili na zemlju i udarili ga nogom, a potom mu uzeli novac iz džepa, te da je  C. S. tom prilikom zadobio tjelesne povrede, te da je i prema navodima svjedoka I.M. koji je prilikom prepoznavanja prepoznao osumnjičene kao lica koja je primjetio ispred biblioteke koja su pokazivala u pravcu starijeg čovjeka koji se kretao ulicom, da se i on kretao u pravcu ulice Majevička i da je u jednom trenutku čuo da neko govori „nemam bolan nemam“, te da je  krenuo ka haustoru i tgada je vidio ta dva lica da istrčavaju iz haustora i tog starijeg čovjeka kojeg je i prethodno vidio koji je bio krvav, prema kojim navodima su se osumnjičeni E. B. i S. K. dogovorili, sačekali i pratili oštećenog, a potom ga pri samom ulazu u haustor i napali, te mu nanijeli tjelesne povrede kako bi uzeli novac, a da se pri tom radi o licima koji su povratnici u pogledu činjenja krivičnog djela.

   

               Postojanje ovih okolnosti i činjenica na kojima se zasniva osnovana sumnja ka činjenju navedenog krivičnog djela proizilazi iz priloženih dokaza uz prijedlog: Naredba o sprovođenju istrage broj  T14 0 KT 0032083 22, Izvještaj PU  Bijeljina  broj Ku-218//22 godine sa prilozima (Zapisnik o prijemu usmene prijave PS B. 1 broj 15-01/2-606/22 od 14.06.2022. godine, Službena zabilješka PS B. 1 broj 15-01/2-052-1612/22 od 14.06.2022. godine, Službena zabilješka PS B.2 broj 15-01/3-052.7-1126/22 od 12.06.2022. godine, Zapisnik o prikupljanju izjave od svjedoka S. C. koji je izjavio da je neposredno po otvaranju haustora zgrade u kojoj stanuje sa leđa ga napalo jedno lice koje ga je davilo i oborilo na zemlju i opisao je odjeću u kojoj se to lice nalazilo, te da je i drugo lice pritrčalo, udarilo ga nogom, takođe je opisao odjeću lica, a potom da su mu uzeli novac iz džepa, Nalaz i mišljenje hirurga JZU Bolnica „Sveti vračevi“ B. broj 11-4573 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o pokazivanju lica mjesta PU B. broj 15-02/1-44/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o prikupljanju izjave od svjedoka I. M. koji je potvrdio i prilikom prepoznavanja prepoznao osumnjičene kao lica koja je primjetio ispred biblioteke koja su pokazivala u pravcu starijeg čovjeka koji se kretao ulicom, da se i on kretao u pravcu ulice M. i da je u jednom trenutku  čuo da neko govori „nemam bolan nemam“, te da je  krenuo ka haustoru i tgada je vidio ta dva lica da istrčavaju iz haustora i tog starijeg čovjeka kojeg je i prethodno vidio koji je bio krvav, Zapisnik o prepoznavanju lica PU B.broj 15-02/1-230-738/22 od 15.06.2022. godine, Zapisnik o prepoznavanju lica PU B.broj 15-02/1-230-738.1/22 od 15.06.2022. godine, Zapisnik o prikupljanju izjave od svjedoka M. K. PU B. broj 15-02/1-252/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o reprodukciji video snimka PU B. broj 15-02/1-45/22 od 14.06.2022. godine, Potvrdu o dobrovoljnoj predaji predmeta PU B.broj 15-02/1-22/22 od 14.06.2022. godine, 2 CD sa video snimkom, Potvrda o lišenju slobode lica E. B. PS B. 1 broj 15-01/2-99/22 od 14.06.2022. godine, Potvrda o lišenju slobode lica S.K. PS B.2 broj 15-01/3-50/22 od 14.06.2022. godine, Naredba za pretresanje stana i drugih prostorija PU B. broj 15-02/1-230-738/22 od 14.06.2022. godine sa potpisima osumnjičenih, Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija PU B. broj 15-02/1-1/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija PU Bijeljina broj 15-02/1-230-2/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o pretresanju lica PU B. broj 15-02/1-1-1/22 od 14.06.2022. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta na osnovu naredbe PU B. broj 15-02/1-20/22 od 14.06.2022. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta na osnovu naredbe PU Bijeljina broj 15-02/1-230-21/22 od 14.06.2022. godine, Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog E.B. PU b. broj 15-02/1-254/22 od 14.06.2022. godine i Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog S. K.PU b. broj 15-02/1-253/22 od 14.06.2022. godine), Podaci iz kaznene evidencije iz TCMS sistema za osumnjičene i Zapisnici o ispitivanju osumnjičenih E. B.i S. K. u Okružnom javnom tužilaštvu B. od 15.06.2022. godine, te Potvrda o predaji lica lišenih slobode Okružnom javnom tužilaštvu B. PU B. broj 15-02/1-230-738/22 od 15.06.2022. godine.

   

              Na osnovu ovih dokaza i obavještenja, zaključujem da u ovom slučaju postoji dovoljno činjenica i okolnosti za razumnu sumnju i ozbiljno vjerovanje da su osumnjičeni počinili krivično djelo zbog kojeg se predlaže pritvor.

   

              Osnovan je prijedlog Okružnog javnog tužioca da se osumnjičenima odredi pritvor iz razloga propisanog u članu 197. stav 1. tačka b) i v) ZKP RS, dok nije osnovan prijedlog da se osumnjičenima odredi pritvor iz razloga propisanog u članu 197. stav 1. tačka g) ZKP RS.

   

  U smislu odredbe člana 197. stav 1. tačka b) ZKP RS pritvor se može odrediti ako postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, a u konkretnom slučaju postoji bojazan da će osumnjičeni uticati na svjedoke, jer u toku dosadašnjeg postupka pored oštećenog saslušana su još dva svjedoka, ali prema  službenoj zabilješci PS B.  I broj 15-01/2-052-1612/22 od 14.06.2022. godine postoji i svjedok M. G. kći T., iz D., koja treba da se sasluša na okolnosti boravka osumnjičeni u objektu „Koštana“ neposredno prije kritičnog događaja i koji svjedok do sad nije saslušan, te bi osumnjičeni puštanjem na slobodu, a s obzirom na agresivnost koju su pokazali mogli uticati na ovog svjedoka, iz kojih razloga sud smatra da su ispunjeni zakonski razlozi za određivanje pritvora osumnjičenima iz razloga propisanih članom 197. stav 1. tačke b) ZKP RS da bi osumnjičeni mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoka Mudrinić Gordanu koja još nije saslušana.

   

  U smislu odredbe člana 197. stav 1. tačka v) ZKP RS pritvor se može odrediti ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, pa je osnovan prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenima iz razloga propisnih u članu 197 stav 1. tačka v) ZKP RS, jer postoji osnov, da će krivično djelo ponoviti, jer iz dokaza proizilazi da bi osumnjičeni mogli ponoviti djelo ukoliko im se ukaže prilika, što proizilazi iz okolnosti načina postupanja osumnjičenih prethodnog praćenja i planiranja napada na oštećenog ili možda nekog drugog prolaznika koji bi prošao u to vrijeme, a pri tom se radi o osumnjičenima koji su već do sad kažnjavani i to S.K. za krivična djela  razbojništva, dakle istovrsnog krivičnog djela presudom Okružnog suda u B. broj 12 0 K 002934 12  od 09.04.2012. godine,   kao i  za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, presudom Osnovnog suda u B. broj 80 0 K 048072 13 od 03.04.2014. godine zbog krivičnog djela teška krađa, presudom istog suda iz 2018. godine zbog krivičnog djela teška krađa, kao i presudom od 12.02.2021. godine Osnovni sud u B., za krivično djelo teška krađa i presudom Osnovnog suda B. D. BiH od 2018. godine zbog krivičnog djela teška krađa, a E.B. je osuđivan za krivično djelo prikrivanja i teška krađa presudom Osnovnog suda B. Distrikta 2010. godine,  kao i presudom Osnovnog suda u Bijeljini od 14.09.2020. godine zbog krivičnog djela tjelesna povreda, što ukazuje da su K. S.i E. B. lica sklona vršenju krivičnih djela kako protiv imovine, dakle krađe, a kod S. K. i već počinjeno krivično djelo razbojništva, a kod E. B.krivično djelo tjelesne povrede i krađa, pa su po ocjeni suda ovo okolnosti koje opravdavaju bojazan da će isti ponoviti krivično djelo, jer je očigledno da isti u trenutku kada nemaju novac pribjegavaju počinjenju krivičnog djela, što po nalaženju suda ukazuje na postojanje naročitih okolnosti koje realnom čine mogućnost da bi boravkom na slobodi mogli počiniti istovrsno krivično djelo.

   

  U smislu odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS pritvor se može odrediti u vanrednim okolnostima, ako je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a u konkretnom slučaju za krivično djelo – Razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS propisana je kazna zatvora od 5 do 15 godina, odnosno radi se o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora preko deset godina, pa je ispunjen objektivni uslov za određivanje pritvora, ali cijeneći težinu djela, kao i način izvršenja i posledice krivičnog, po ocjeni suda puštanjem na slobodu osumnjičennih po ovom pritvorskom razlogu ne bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda od strane građana u B., jer tužilac na tu okolnost nije priložio niti jedan dokaz, sem izjave tužioca da je događaj objavljen na društvenim mrežama, pa sud smatra da nisu ispunjeni zakonski razlozi za određivanje pritvora osumnjičenima iz razloga propisanih članom 197. stav 1. tačke g) ZKP RS, jer nema dokaza na te okolnosti, dok sama težina djela nije dovoljna za određivanje pritvora po ovoj tački.

   

  Navodi branioca osumnjičenog S.K. da ne stoje razlozi za pritvor jer tužilaštvo ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju, te da saslušanje još jednog svjedoka nije bitno i da isključuje primjenu razloga iz tačke b), da su osumnjičeni te večeri bili u kafani i pod velikim dejstvom alkohola u organizmu, da nisu mogli planirati djelo, a što se tiče tačke b) da se agresivnost ne može uzeti u obzir kod ocjene jer je to bitan elemenat krivičnog djela koje se stavlja na teret osumnjičenima, da upornost i ranija osuđivanost koju ističe tužilac nije dovoljan razlog za pritvor po toj tački, posebno kada se ima u vidu da je njegov branjenik osuđivan za isto djelo prije 10 godina, po ocjeni ovog asuda nisu osnovani iz razloga navedenih u obrazloženju ovog rješenja po osnovanim pritvorskim razlozima, dok je sud u pogledu razloga za pritvor po tački g) i prigovora branioca osumnjičenog E. B. cijenio da su takvi prigovori osnovani i da ne stoji taj pritvorski razlog jer nema dokaza da je sam događaj uznemirio javnost, a težina djela sama po sebi ne može odrediti biti osnov za ovaj pritvorski razlog.

   

  Navodi branioca osumnjičenog E. B. da tužilaštvo ima dovoljno dokaza, da je osumnjičeni tokom istrage sarađivao sa istražnim organima, dobrovoljno predao tražene predmete (odjeću) da je porodičan čovjek i da ima ukupno 5 djece, da on izdržava porodicu i da radi na građevini svakodnevno da bi izdržavao porodicu, kao i navodi osumnjičenog da mora izdržavati porodicu i ostaviti alkohol, jer alkohol nije za njega, da kada popije ne zna šta radi, da neće uopšte proći pored kafane u kome radi svjedok koji treba da se sasluša i da neće ponoviti djelo, po ocjeni suda nisu uvjerljivi niti od uticaja na drugačiju odluku suda.

   

              Polazeći od svega navedenog, zaključujem da je u ovom predmetu krivične istrage pritvor protiv osumnjičenih nužan i neizostavno potreban da bi Okružni javni tužilac mogao neometano okončati istragu i rasvijetliti sve relevantne činjenice i okolnosti pod kojima je izvršeno krivično djelo i da bi se u cjelosti obezbjedilo uspješno vođenje krivičnog postupka.

   

  Kako osumnjičeni, nisu uzeli sami branioca niti su im braniocaa angažovala lica iz člana 47. stav 3. ZKP RS, predsjednik suda im je shodno članu 53. stav (4) i (6) ZKP RS postavio branioce po službenoj dužnosti advokate D. G. i V. A. iz B., za dalji tok krivičnog postupka do pravosnažnosti presude, postavljajući ih po redoslijedu advokata sa spiska advokata koji je dostavila Advokatska komora Republike Srpske, obzirom da osumnjičeni, mora imati branioca prilikom izjašnjenja o prijedlogu za određivanje pritvora i za vrijeme dok pritvor traje (obavezna odbrana).

   

              Iz svih navedenih razloga, odlučeno je kao u izreci rješenja, na osnovu odredbe člana 196. stava 2. ZKP RS.

   

  PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba vijeću ovog suda iz člana 24. stav 5. ZKP RS u roku od 24 časa od časa prijema rješenja. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

   

                                                                                     Sudija za prethodni postupak

   

                                                                                               Dragoslav Erdelić