Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA U OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

08.09.2010.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu Bijeljina, poslovi i zadaci iz djelokruga rada suda vrše se u organizacionoj jedinici sudija ( u okviru koje postoje dva odjeljenja ) i organizacionoj jedinici sudske uprave ( u okviru koje postoje tri sektora, tako da poslove iz djelokruga rada suda vrše osnovne organizacion jedinice i to:

• Krivično -  prekršajno odjeljenje,
• Građansko – upravno odjeljenje,
• Odjeljenje sudske uprave,
• Sektor za administrativno-tehničke poslove,
• Sektor za računovodstvene poslove i
• Sektor za pomoćno-tehničke poslove.


1. Krivično - prekršajno odjeljenje vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to :

• u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom predviđena nadležnost okružnog suda;
• postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
• sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Okružni sud Bijeljina,
• odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova u krivičnim predmetima,
• odlučuje o  žalbama protiv rješenja sudije za prethodni postupak i sudije za prethodno saslušanje,
• rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa  područja Okružnog suda Bijeljina,
• odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na području Okružnog suda Bijeljina,
• odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;
• postupa po molbama za pomilovanje u predmetima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom;
• rješava o priznavanju odluka stranih sudova,
• pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i
• vrši druge poslove određene zakonom.

 Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedeće referate:

• referat za prethodni postupak
• referat za prethodno saslušanje
• krivični prvostepeni referat
• krivični drugostepeni referat
• prekršajni drugostepeni referat

2. Građansko –– upravno odjeljenje vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to :

• odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata u upravnom sporu, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u organima uprave, odnosno odgovorne osobe u preduzeću, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita,
• odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova u građanskim predmetima,
• odlučuje o prijedlogu za ponavljanje postupka i žalbama protiv rješenja kojim je prijedlog za ponavljanje odbijen
• rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa  područja Okružnog suda Bijeljina u skladu sa zakonom;
• odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području;
• rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
• vrši druge poslove određene zakonom.

  Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedeće referate i to:

• prvostepeni parnični referat,
• prvostepeni referat upravnih sporova,
• drugostepeni građanski referat,

3. Odjeljenje sudske uprave obavlja poslove sudske uprave i to :

• obezbjeđuje uslove za rad suda,
• organizuje unutrašnje poslovanje u sudu,
• stara se da se poslovi u sudu vrše uredno i na vrijeme,
• vrši poslove u vezi ostvarivanja prava i dužnosti radnika iz radnog odnosa,
• obavlja poslove praćenja i proučavanja sudske prakse,
• vodi sudsku statistiku, evidenciju sudija porotnika, poslove sa stalnim sudskim vještacima i tumačima, poslove izvršenja krivičnih sankcija i
• vrši i druge poslove određene zakonom, Pravilnikom o sudskom poslovanju i po naredbama i uputsvima predsjednika suda.

4. Sektor za administrativno-tehničke poslove obavlja poslove i to :

• obezbjeđuje efikasno i racionalno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora,
• racionalno obavljanje adminstrativno tehničkih i pomoćno tehničkih poslova kojima se obezbjeđu uslovi za nesmetan i efikasan rada suda i to: prijem i otprema pošte, unos dokumenata i rukovanje spiosima u CMS-u za sve referate, poslovi arhiviranja spisa i izdavanje predmeta iz arhive, sređivanje i selekcija arhivske građe, nabavka i čuvanje inventara i opreme i potrošnog materijala, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju, priprema izvještaja kojima se spis dostavlja višem sudu povodom pravnog lijeka, daktilografski poslovi,
• vrši i druge poslove određene zakonom, Pravilnikom o sudskom poslovanju, ovim Pravilnikom i po naredbama i uputstvima predsjednika i sekretara suda.

5. Sektor za računovodstveno – materijalne poslove vrši računovodstveno materijalne poslove za potrebe suda i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

6. Sektor za pomoćno - tehničke poslove vrši sve tehničke i pomoćne poslove u sudu i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Šematski prikaz