Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za administraciju i kadrovsku politiku

Odjel za administraciju i kadrovsku politiku ima osnovna zaduženja da:

 • Osigurava da se administrativna pitanja i pitanja ljudskih resursa VSTV-a obavljaju u skladu sa važećim propisima, Poslovnikom VSTV-a i drugim internim aktima VSTV-a i to na način da omogućavaju blagovremenu provedbu strateških i operativnih aktivnosti. 
 • Organizuje i koordinira kadrovske i administratvine poslove, te u saradnji sa direktorom, zamjenikom direktora, glavnim disciplinskim tužiocem i šefom Kabineta, iz njihovog djelokruga rada, osigurava izvršenje poslova i zadataka dodijeljenih Odjelu i zakonitost poslovanja Sekretarijata Vijeća.
 • Za potrebe strateškog i dugoročnog planiranja osigurava adekvatne procijene administrativnih i ljudskih resursa potrebnih za njihovu implementaciju. 
 • Sarađuje sa direktorom, zamjenikom direktora te rukovodiocima projekta u obavljanju administrativnih poslova i poslova vezanim za ljudske resurse za projekte koje se finansiraju iz donatorskih sredstava, te učestvuje u provedbi projekata i podnošenju redovnih izvještaja o realizaciji.  
 • Osigurava da su direktor, zamjenik direktora, šef Kabineta, glavni disciplinski tužilac te šefovi odjela pravovremeno i potpuno informirani o administrativnim i ljudskim resursima koji su dostupni za aktivnosti za koje su odgovorni.  
 • Osigurava da su svi zaposlenici upoznati sa svim pravilnicima, odlukama, uputstvima i ostalim aktima koje usvoji VSTV i koji su relevantni za poslove koje obavljaju.  
 • Sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama u skladu s važećim propisima (Agencija za državnu službu, Odbor za žalbe, donatori, itd.).
 • Izrađuje i provodi strategiju za ljudske resurse i planove za zapošljavanje, sa ciljem efikasnog provođenja strateških i operativnih planova;, vodi evidenciju o osoblju u skladu sa zakonom i internim propisima, vodi računa da se vrši godišnja evaluacija rada, osigurava provedbu redovnog ocjenjivanja, nadzire vođenje evidencije o prisustvu na radu uz pomoć magnetnih kartica, te osigurava vođenje odgovarajućih statističkih podataka o zaposlenima. 
 • Izrađuje, provodi i ocjenjuje planove i programe za edukaciju i stručno usavršavanje zaposlenika.  
 • Uspostavlja i održava funkcionalnu infrastrukturu, tj. prostorije, opremu i sredstva komunikacije za VSTV osim opreme iz djelokruga rada Odjela za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, te osigurava optimalne radne, tehničke i higijenske uslove u VSTV-u.  
 • Obavlja administrativno - tehničke poslove i pruža stručna mišljenja iz djelokruga rada Odjela i osigurava sigurnost na radu.  
 • Obavlja administrativno - tehničke poslove uključujući uspostavu, izradu, vođenje i održavanje evidencija iz radnih odnosa ili u vezi s radnim odnosima te izdaje uvjerenja, potvrde i druge dokumente o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.  
 • Rukovodi e-pisarnom i vodi evidencije te upravljanje spisima i arhivom VSTV.
 • Obavlja poslove prevoza, nabavke kancelarijskog materijala, poslove oko biblioteke i druge poslove od opšteg i zajedničkog interesa VSTV-a. 

Odjel za administraciju i kadrovske poslove obavlja i druge poslove u sklopu svog djelokruga rada odnosno koje mu dodijeli direktor Sekretarijata. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh