Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Centar za sudsku dokumentaciju

Svečanom promocijom, održanom 27.5.2008. godine, zvanično je počeo sa radom Centar za sudsku dokumentaciju VSTS-a (u daljem tekstu: CSD), uspostavljen između ostalog sa ciljem da doprinese ujednačenosti sudske prakse u Bosni i Hercegovini. Finansijsku podršku za osnivanje CSD-a pružila je Španska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID) i Evropska komisija, uz tehničku pomoć Dokumentacionog centra Španije.

Pored ujednačavanja sudske prakse, CSD doprinosi profesionalnom usavršavanju, te razmjeni informacija unutar pravne zajednice, što je od posebne važnosti za novoimenovane sudije i tužioce u BiH, zbog  mogućnosti obogaćivanja pravnog znanja i ovladavanja pravnim vještinama.

CSD omogućava jednostavan i brz pristup pravnim informacijama i izabranoj sudskoj praksi putem web stranice www.pravosudje.ba/csd, gdje korisnici na raspolaganju imaju  interaktivnu bazu sudskih odluka, koja omogućava pretragu odluka po različitim kriterijima, kao što su naziv suda, broj i vrsta predmeta, datum donošenja odluke, vrsta odluke, pravna oblast, sadržaj odluke itd.

U bazi su dostupne izabrane odluke Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije BiH, Suda BiH i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH. Osim ovih odluka, u bazu su unesene vezane odluke nižestepenih sudova i Ustavnog suda BiH. Time se korisnicima baze omogućava uvid u sve odluke donesene u jednom predmetu, od odluke koja je donesena u prvostepenom postupku do odluke donesene u postupku po vanrednom pravnom lijeku, odnosno postupku pred Ustavnim sudom BiH. Svaka odluka u bazi sadrži cjelovit tekst, koji se od originalnog teksta razlikuje samo u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku. U pojedinim odlukama objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence).

Pored navedenog, CSD koordinira pitanja u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca koja su u nadležnosti VSTV-a i osigurava stalne kontakte između VSTV-a i entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca, te pruža stručnu i administrativnu podršku Stalnoj komisiji za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju.

Od početka 2014. godine, CSD koordinira održavanjem Panela za ujednačavanje sudske prakse u kojima učestvuju predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH.Tako je do 1.8.2014. godine u potpunosti usaglašena sudska praksa u Bosni i Hercegovini iz građanske oblasti u pogledu troškova parničnog postupka, dozvoljenosti revizije protiv rješenja drugostepenog suda o ponavljanju postupka, te zastare naknade za faktičku eksproprijaciju.

Sva pitanja u vezi gore navedenog redovno razmatra Stalna komisija za CSD VSTS-a.

Više informacija o radu CSD-a možete naći na web stranici https://www.pravosudje.ba/csd/.

Aktivnosti CSD-a

CSD je fokusiran na pružanje pouzdanih informacija putem baze sudskih odluka koju vodi i ažurira CSD, a koja je dostupna na web stranici CSD-a https://www.pravosudje.ba/csd/. Informacije se prvenstveno odnose na sudsku praksu u Bosni i Hercegovini, praksu Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, te između ostalog daje uvid u različite publikacije kao što su moduli, ogledni primjeri sudskih odluka i tužilačkih akata, stručni radovi i slično.

Radi unapređenja baze sudskih odluka tokom 2013. i 2014. godine intenzivirana je saradnja sa sudovima na polju dostave i obrade sudskih odluka. Partneri u ovoj saradnji su entitetski vrhovni sudovi, Sud Bosne i Hercegovine i Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH.

CSD kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta sistema pretrage sudskih odluka, i to tako što su sudskim odlukama pridruženi napredni indeksacijski parametri, kao što su primijenjeni pravni instituti (Thesaurus termini), primijenjeni pravni propisi, pravna shvatanja panela za ujednačavanje sudske prakse i slično.

Osoblje CSD-a neprekidno radi na ostvarivanju komunikacije sa krajnjim korisnicima baze sudskih odluka, i to putem obuka u sudovima i tužilaštvima, entitetskim CEST-ovima i organizacijom okruglih stolova u saradnji sa OSCE-om, Američkom ambasadom u Sarajevu, te Vijećem Evrope, ured u Sarajevu.

Nadalje, CSD radi na unapređenju sadržaja web-stranice Centra, gdje su korisnicima dostupni i tekstovi pravnih propisa primijenjenih u sudskim odlukama, kao i informacije o svim novusvoijenim zakonima, sa izmjenama i dopunama istih.

U toku je dizajniranje projektnih prijedloga, čijom realizacijom će se omogućiti intenziviranje postojećih i provođenje dodatnih aktivnosti predviđenih strateškim planom.

Sve informacije kojima Centar raspolaže korisnicima  su dostupne na web-stranici Centra https://www.pravosudje.ba/csd/.

Saradnja sa međunarodnim institucijama

Delegacija VSTS-a je u septembru 2008. godine posjetila Španski dokumentacioni centar sa sjedištem u San Sebastianu. Španski dokumentacioni centar predstavljao je model za uspostavu CSD-a i za definisanje njegovih početnih aktivnosti.

Dosadašnja iskustva CSD-a su pokazala da su informacije o sudskoj praksi zemalja u regionu zbog zajedničke pravne tradicije od velike koristi za pravnike u BiH. S tim u vezi, CSD je krajem 2008. godine inicirao saradnju sa sličnim institucijama u regionu radi razmjene informacija i iskustava.

Tako je 2009. godine uspostavljen kontakt sa Vrhovnim sudom Republike Slovenije i njihovim Evidencijskim centrom, a delegacija VSTS-a posjetila je 2010. godine i Vrhovni sud i Pravosudnu akademiju Republike Hrvatske.

Kao rezultat saradnje CSD-a sa Vijećem Evrope i održavanja panela za ujednačavanje sudske prakse u BiH, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta pravosuđa u BiH za primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima“, u junu 2014. godine uslijedila je posjeta osoblja CSD-a Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburgu.

CSD je tokom svih navedenih posjeta predstavio svoj rad i projekte, dosadašnja postignuća, te buduće ciljeve.

Više informacija o radu Centra možete naći  na web-stranici Centra https://www.pravosudje.ba/csd/.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh