Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Osnovne informacije o projektu

Kratki opis projekta

Opći cilj Projekta je unapređenje efikasnosti pravosuđa, s aspektom na sudove, kroz jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava, unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, jačanje rodne jednakosti među nosiocima pravosudnih funkcija, pružanje organizacione i materijalne podrške pravosudnim institucijama, borbu protiv korupcije, podršku u upravljanju sudskim predmetima, obuke nosilaca pravosudnih funkcija, sudskog i nesudskog osoblja, reformu izvršnog postupka u pravosudnom sistemu BiH.

U skladu s vizijom i misijom i strateškim dokumantima VSTV-a BiH kao i strateškim dokumentima  iz oblasti pravosuđa i drugih relevantnih oblasti i prioritetom mplementacije Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu u periodu 2015 – 2018 i njenog Akcionog plana, VSTV BiH je  pripremio ovaj projektni prijedlog kako bi implementirao aktivnosti Komponente 1 i Kompenente 2.  Projekat je utemeljen na ideji općeg unapređenja stanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine, kao jednom od osnovnih preduslova na putu evropskih integracija, a posebno u svjetlu nedavno podnesene aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji od strane zvaničnih vlasti u Bosni i Hercegovini i svih budućih obaveza i aktivnosti BiH kada je u pitanju sticanje statusa kandidata države članice Evropske unije i početka procesa pregovaranja.

Aktivnosti projekta 

Implementacijom sljedećih međusobno povezanih aktivnosti postići će se ciljevi Komponente 1 i 2:

Komponenta 1 – Dalje unapređenje efikasnosti pravosuđa 

Cilj: Unaprijeđena efikasnost sudova

 1. Upravljanje sudskim predmetima 
  1.1. Efikasnije procesuiranje predmeta upravnog spora
  1.2. Jačanje stručnih kapaciteta sudija za rješavanje najsloženijih predmeta iz privredne oblasti  
  1.3. Efikasnije provođenje parničnih postupaka koji se vode protiv budžetskih korisnika
  1.4. Nastavak pružanja podrške unapređenju arhivskog poslovanja u sudovima
 2. Unutrašnja reorganizacija sudova i ljudskih resursa u sudovima 
  2.1. Analizirati radne procese u sudovima i predložiti mjere reorganizacije
 3. Reforma izvršnog postupka 
  3.1. Pitanje pokretne imovine kao sredstva izvršenja i oglašavanje ročišta za za prodaju pokretnih stvari
  3.2. Promoviranje instituta sudske nagodbe, medijacije i uvođenje prakse slanja opomene
  pred utuženje, zaključivanje ugovora s korisnicima
  3.3. Unapređenje izvršnog postupka putem promovisanja i veće primjene mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u svrhu dobivanja podataka o imovini izvršenika i unapređenja izvršnog postupka
  3.4. Reorganizacija poslovnih procesa u izvršnim odjeljenjima i jačanje uloge i edukacija sudskih izvršilaca 
  3.5. Uspostavljanje javnog dijaloga o identifikaciji optimalnog modela sistemskog rješenja izvršnog postupka 
 4. Rodna jednakost, ranjive grupe i saradnja s nevladinim organizacijama 
  4.1. Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu;
  4.2. Promoviranje i pružanje podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa; 
  4.3. Uspostavljanje saradnje s nevladinim i međunarodnim organizacijama.


Komponenta 2 – Ojačati neovisnost i odgovornost pravosuđa

Cilj: Osigurati pravnu sigurnost u BiH osiguravajući profesionalizam i jačanje odgovornosti pravosuđa u BiH

    5.   Uspostaviti elektronski sistem za podnošenje, evidentiranje, obradu i praćenje finansijskih    
           izvještaja sudija I tužilaca  –  SuRePro Monitor


Osnovne informacije o  projektu

Trajanje
Juli 2016 - juli 2019 ( 3 godine)

Mjesto/područje obuhvaćeno projektom
Bosna i Hercegovina

Budžet projekta 
Ukupan budžet: 1,6 miliona eura

Donator 
Vlada Švedske

Partneri na projektu
Voditelj projekta:  VSTV BiH

Partneri:  Sudska Administracija Švedske i Općinski sud u Tuzli 

Kontakt
Rukovoditelj projekta:
Gđa Ana Bilić Andrijanić 
Tel:  033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

Zamjenik rukovoditelja projekta:
G. Kenan Ališah
Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Unapređenje rodne jednakosti i podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa u pravosuđu

Kao jedan od rezultata rada i realizacije aktivnosti  unapređenja rodne jednakosti te promocije i podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa u pravosuđu, u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ (ICEA) kojeg finansira Vlada Švedske, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je izradilo publikaciju na temu predrasuda i stereotipa.

Publikacija je namijenjena sudijama, sa ciljem predstavljanja eventualnih posljedica stereotipa i predrasuda, posebno u kontekstu provođenja zakona.
Naime, publikacija objašnjava pojmove stereotipa i predrasuda te načine na koje ih stičemo i stvaramo. Pored toga, publikacija tretira i pitanje posljedica negativnih stavova, posebno u kontekstu provođenja zakona, čime se stereotipi i predrasude mogu stvoriti i ojačati ili prevenirati i otkloniti. Nadalje, objašnjeno je zašto je otklanjanje predrasuda preduvjet za ostvarenje jednakog pristupa pravdi i sticanje povjerenja javnosti u pravosuđe te je pojašnjen značaj uloge sudije u ovom procesu. Konačno, publikacijom je obuhvaćeno i pitanje načina eliminacije predrasuda iz pravosudnog sistema uzimajući u obzir relevantne odredbe Kodeksa sudijske etike.

VSTV BiH smatra da je riječ o izuzetno značajnoj temi, obzirom da se, osvještavanjem i uklanjanjem predrasuda i stereotipa iz sudnice, te uvažavanjem i poštivanjem različitosti u vlastitoj okolini, eliminiraju diskriminirajuće prakse, čime pravosudni sistem postaje dostupan, fer i nepristrasan, a povjerenje javnosti u pravosuđe prirodno slijedi taj proces.

Štampana verzija publikacije je distribuirana svim sudovima dok je elektronska verzija na tri službena jezika u BiH i engleskom dostupna na web stranici VSTV-a BiH i može se preuzeti sa linkova ispod.
 
Publikacija BOS  Publikacija HRV  Publikacija SRP  Publikacija ENG
 
Vezane vijesti


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Unaprjeđenje poslovnih procesa nastavlja se u još deset bh. sudova

26.11.2020.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, 23. i 24. novembra 2020. godine, u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom i švedskim sudovima, organizovalo je radni sastanak sa predsjednicima bh. sudova i sudijama, kako bi predstavilo model unapređenja poslovnih procesa u sudovima, kroz reorganizaciju njihovog rada i ljudskih resursa. Glavni cilj sastanka bio je predstaviti nove metodologije u radu koje će pospješiti rad sudova.

Jedan od osnovnih ciljeva navedene aktivnosti je delegacija administrativnih zadataka sa sudije na pripravnike/volontere i nesudsko osoblje, kako bi bile kreirane pretpostavke za ispunjenje njihovog osnovnog zadatka - sudovanja.  

Model unapređenja poslovnih procesa u sudovima, kroz reorganizaciju rada sudova i ljudskih resursa u sudovima, realizuje se u okviru „Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužioca – treća faza“, kojeg finansira Vlade Švedske, i koji predstavlja nastavak uspješno provedenog Projekta ICEA II (2017-2020).

Unapređenju poslovnih procesa u sudovima, u ovoj fazi, pristupili su prvostepeni sudovi iz Sarajeva, Zenice, Travnika, Konjica, Širokog Brijega, Ljubuškog, Banja Luke, Prnjavora, i Doboja, uz podršku sudova iz Bijeljine, Tuzle i Prijedora, koji su već primijenili nove metode u svom radu. U prethodnoj fazi projekta, nove metodologije rada su uvedene u osam bh. sudova, što je rezultiralo pozitivnim promjenama koje se ogledaju kroz izmijenjeni i unaprijeđeni proces njihovog rada, povećanu produktivnosti, povećanu kvalitetu rada sudija, uvođenje obuka za pripravnike i volontere, smanjenu opterećenosti sudija administrativnim poslovima.

„Današnji sastanak i prisustvo predsjednika sudova, predstavlja potvrdu da smo u prethodnom periodu ostvarili značajne rezultate koji pokazuju da je reorganizacija procesa rada u sudu neophodna ali i da je to model koji treba postati standard u sudovima u cijeloj BiH. Rezultati koje smo postigli tokom implementacije prethodne faze projekta i koje želimo prenijeti i na ostale sudove, doprinose bržem i kvalitetnijem radu sudova i odvijanju radnih procesa u sudovima, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje broja neriješenih predmeta, smanjenje troškova suda, omogućavaju da zadržimo kontinuitet reformskih aktivnosti koje predvodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, a što je i jedan od strateških ciljeva ove institucije.“ – istakla je tokom svog obraćanja, Sanela Gorušanović Butigan potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Kako je istaknuto tokom dvodnevnog sastanka, nastavak saradnje sa Švedskom sudskom administracijom i švedskim sudovima na uspostavljanju novog modela rada i u drugim sudovima, samo je jedan od koraka neophodnih za nastavak reformskih procesa u bh. pravosuđu. Održani sastanak je uvod u aktivnosti koje će uslijediti s ciljem unapređenja rada sudova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH dio globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja"

25.11.2020.

(Sarajevo, 25. novembar 2020. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i ove godine obilježava i podržava Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra 2020. godine.

Globalna kampanja, čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama, svake se godine provodi širom svijeta. Kampanja simbolično počinje 25. novembra, kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

VSTV BiH svoju podršku u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja nastoji pružiti kroz aktivnosti projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“, kojeg realizuje uz podršku Vlade Švedske, a koje su usmjerene na unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu i pružanju podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa, uključujući žene žrtve nasilja, u kontaktu sa pravosuđem.

Kao doprinos u realizaciji globalne kampanje, VSTV BiH će 4. decembra organizovati početnu obuku za savjetnike za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH, s ciljem osiguravanja jednakih radnih uslova u pravosudnim institucijama, bez obzira na spol/rod, te promocije profesionalnog, zdravog i dostojanstvenog radnog okruženja, sprječavanjem pojava seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.

VSTV BiH je svjestan izazova s kojim se susreću ranjive kategorije stanovništva u svakodnevnom životu te u doticaju s pravosuđem, kao i neophodnosti intenzivnijeg rada na poboljšanju trenutne situacije, posebno u segmentu zaštite žena žrtava nasilja.

Na potrebu intenzivnijeg angažmana u navedenom segmentu, ukazuju i rezultati istraživanjâ, prema kojim je nasilje nad ženama jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava, te da je u BiH, čak 47% žena, tokom života iskusilo neki oblik nasilja.

VSTV BiH se zalaže za provođenje svih zakonodavnih i drugih mjera koje za cilj imaju osiguravanje pravnog, institucijskog i organizacijskog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, generalno zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

U nastojanju da dodatno unaprijedi rodnu ravnopravnost u pravosuđu BiH, kao jedan od preduslova za iskorjenjivanje rodno zasnovanog nasilja, VSTV BiH je usvojilo Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, na temelju koje će sve pravosudne institucije donijeti vlastite akcione planove te redovno izvještavati VSTV BiH o postignutom napretku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Međunarodni dan djeteta: Položaj djece i maloljetnika u doticaju sa pravosuđem mora biti bolji

20.11.2020.

Unaprjeđenje položaja djece i maloljetnika koji su u doticaju sa pravosuđem, treba biti u vrhu liste prioriteta svih pravosudnih institucija, jedan je od zaključaka proizašlih iz prethodnih aktivnosti i analiza koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) realizovalo u proteklom periodu.

Unaprjeđenjem sistema zaštite prava djece i maloljetnika trebaju biti obuhvaćeni svi načini na koje se djeca susreću sa pravosudnim sistemom, bilo kao žrtve, svjedoci, navodni počinioci ili kroz slučajeve koji uključuju brigu, starateljstvo ili zaštitu djece.

VSTV BiH već godinama, 20. novembra, kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, sumira postignute rezultate, ali i ukazuje na nedostatke u sistemu zaštite djece i maloljetnika u kontaktu sa pravosudnim institucijama.

Međunarodni dan djeteta koji je uspostavila organizacija Ujedinjenih naroda (UN), obilježava se od 1989. godine u cijelom svijetu, s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

S ciljem poboljšanja položaja ove populacije i ostvarivanja većeg nivoa prava, VSTV BiH je dosadašnjim djelovanjem izradio ilustrovani vodič kroz krivični postupak za djecu žrtve/svjedoke krivičnih djela i njihove roditelje/staratelje. Izrađena je i analiza stepena primjene odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u sudovima u BiH, na osnovu koje su izdate i preporuke sudovima za unaprjeđenje rada. U septembru ove godine, Vijeće je u saradnji sa UNICEF-om, započelo i proces izrade standarda za opremanje prostorija za saslušanje djece u kontaktu sa zakonom.

Aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava i unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, VSTV BiH je realizovao u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, uz podšku Vlade Švedske.

Unaprjeđenje položaja ranjivih skupina, posebno djece i maloljetnika i u narednom će periodu biti u fokusu aktivnosti Visokog sudskog i  tužilačkog vijeća BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Usvojena Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH

29.10.2020.

(Sarajevo, 29. oktobar 2020. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove.

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu BiH provedene od strane VSTV BiH 2018. godine, čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavila zbog straha od posljedica. Pored toga, većina je navela da smatra da se svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu nalazi na srednjem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Također, rezultati istraživanja, provedenih od strane nevladinih i međunarodnih organizacija, koje u fokusu svog djelovanja imaju oblast rodne ravnopravnosti, ukazali su na postojanje rodnih stereotipa i predrasuda među pojedinim pripadnicima pravosudne zajednice.

Iako je Bosna i Hercegovina uspostavila značajan zakonodavni okvir u oblasti rodne ravnopravnosti, unutar kojeg se posebno izdvajaju Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, samo postojanje zakonodavnog okvira nije nužno garant za postizanje rodne ravnopravnosti. Stoga je, kako bi se unaprijedila rodna ravnopravnost u pravosuđu BiH, VSTV BiH usvojio ovu Strategiju te, po prvi put,  postavio, strateške ciljeve u tu svrhu. Predviđeno je da se Strategija implementira primjenom metode gender mainstreaming-a, odnosno pristupa u donošenju politika, zakona, programa, koji uzima u obzir različite interese i potrebe muškaraca i žena.

Kada je riječ o ulogama VSTV-a BiH i pravosudnih institucija u procesu implementacije Strategije, VSTV BiH će koordinirati procesom donošenja akcionih planova od strane pravosudnih institucija te pružati podršku i donositi uputstva u okviru navedenog procesa, sa krajnjim ciljem omogućavanja jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH izrađena je u okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, kojeg je implementiralo VSTV BiH, uz podršku Vlade Švedske.

Za dodatne informacije obratite se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

U novoizgrađenoj Palati pravde u Trebinju održava se sjednica VSTV-a BiH

30.09.2020.

(Sarajevo/Trebinje, 30. oktobar 2020. godine) – Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) održava se od 30. septembra do 01. oktobra 2020. godine u novoj zgradi Palate pravde u Trebinju u kojoj su smješteni Okružni sud u Trebinju, Osnovni sud u Trebinju i Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

Nova zgrada je zvanično otvorena početkom septembra i raspolaže modernim arhivskim prostorom, prostorijama za zadržavanje pritvorenih osoba, dvije velike moderno opremljene sudnice, prostorijama za sudsku policiju, advokate, podršku svjedocima, bibliotekom te neophodnom tehničkom i informatičkom opremom.

Na ovaj način riješen je problem nedostatka prostornih kapaciteta i osigurana puna funkcionalnost rada tri najznačajnije pravosudne institucije.

Vijeće je izgradnju podržalo kroz pripremu i izradu projektne dokumentacije, koja je bila neophodan preduslov za započinjanje procesa izgradnje. Priprema projektne dokumentacije je osigurana kroz Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa II koji je VSTV BiH implementiralo uz finansijsku podršku Vlade Švedske, koja je dugogodišnji partner bh. pravosuđa. Sredstva za izgradnju Palate pravde izdvojila je Delegacija Evropske unije u BiH u okviru programa pretpristupne pomoći - IPA.

Adekvatni prostorni kapaciteti i uslovi rada u pravosudnim institucijama neophodni su za nesmetano funkcionisanje pravosudnog sistema, zbog čega VSTV BiH, u saradnji sa međunarodnim partnerima, ulaže stalne napore u osiguravanje uslova za obnovu i izgradnja sudskih i tužilačkih zgrada u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj način su stvorene pretpostavke za efikasan rad nosilaca pravosudnih funkcija i sudskog osoblja, s ciljem pružanja višeg nivoa usluga, te olakšavanja pristupa građanima i građankama.

Uz angažman Vijeća i nesebičnu podršku Vlade Švedske, projekti izgradnje ili obnove pravosudnih institucija realizovani su i u Ljubuškom, Istočnom Sarajevu, Tuzli i  Foči, Bihaću, Banjoj Luci, Doboju, Žepču, Sarajevu, Mrkonjić Gradu, Prnjavoru i Bijeljini.

U znak zahvalnosti, postavljena je i informativna tabla o doprinosu Vlade Švedske koja je podržala proces izgradnje nove zgrade Palate pravde u Trebinju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Održana Konferencija „Izvršni postupak u svjetlu reformskih procesa, izazovi i dalji pravci reforme“

28.02.2020.

(Sarajevo, 28. februar 2020. godine) – U Sarajevu je održana Konferencija pod nazivom „Izvršni postupak u svjetlu reformskih procesa, izazovi i dalji pravci reforme“ koju je organizovao VSTV BiH. Navedeni događaj predstavlja dio aktivnosti koje VSTV BiH provodi u okviru Projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH (ICEA Projekat), kojeg finansira Vlada Švedske.

Tokom održane Konferencije učesnicima su prezentirane aktivnosti i ostvareni rezultati u okviru Projekat ICEA u oblasti izvršnog postupka, kao i upoznavanje sa planiranim aktivnostima i potrebom nastavka saradnje VSTV BiH sa nadležnim institucijama i partnerima.

Uvodničari na Konferenciji bili su Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH i sudija Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Nedim Bukvić, predstavnik Ambasade Kraljevine Švedske u BiH i Kenan Ališah zamjenik rukovodioca Projekta ICEA, dok su učesnici bili predstavnici ciljnih sudova Projekta ICEA, javnih komunalnih preduzeća, ovlaštenih kontrolora ličnih podataka kao i relevantnih pokretača izvršnog postupka.

Učesnicima Konferencije predstavljeni su dokumenti i izvještaji Evropske unije (EU) koji sadrže značajne prijedloge i preporuke čija realizacija može da doprinese unapređenju izvršnog postupka u BiH. Riječ je o strateškim dokumentima i izvještajima o pitanjima vladavine prava, na čiju realizaciju se država BiH obavezala na svom putu ka pristupanju EU, a u kojima je prepoznat problem izvršnog postupka.

Pored navedenog prezentirane su aktivnosti poduzete u toku implementacije Projekta ICEA koje su se odnosile na uvođenje inovativnih rješenja u svrhu efikasnijeg procesuiranja predmeta izvršnog postupka, kao što su:

 • Mobilna aplikacija za sudske izvršitelje - putem koje je omogućeno oglašavanje sudskih prodaja putem web stranica sudova;
 • Slanje Obavještenja izvršenicima prije donošenja rješenja o dozvoli izvršenja u svrhu smanjenja broja predmeta u sudovima i smanjenje troškova postupka;
 • Reorganizacija rada u izvršnim odjeljenjima sudova u vidu delegiranja manje složenih zadataka pripravnicima i asistentima sudija.

U toku Konferencije predstavljen je rad i rezultati Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka i reviziju zakonâ o izvršnom postupku u BiH, a kojoj je značajnu podršku u radu pružao VSTV BiH putem Projekta ICEA. Naime, Radna grupa je pripremila set izmjena i dopuna odredbi zakonâ o izvršnom postupku za koje se ustanovilo da utiču na dužinu trajanja postupka i koji trebaju da doprinesu efikasnijoj obradi izvršnih predmeta. Na temelju prijedloga Radne grupe pokrenuta je zakonodavna procedura izmjena i dopuna Zakona o izvršnom postupku FBiH od strane Ministarstva pravde FBiH. Također, pripremljene su izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku Brčko distrikta u cilju pokretanja zakonodavne procedure.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.

- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta

31.01.2020.

Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Nulta tolerancija prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju

09.12.2019.

62 savjetnika i savjetnica završilo naprednu obuku za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja 

(Sarajevo, 10. decembar 2019.) – Napredna obuka za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH u organizaciji Atlantske inicijative održana je 6. decembra u Sarajevu. Tom prilikom obuku je prošlo 62 savjetnika i savjetnica iz 49 pravosudnih institucija. Ova obuka održana je u okviru svjetske kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja " koja je počela 25. novembra - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad zenama, a završava 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanjom se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.

Program obuke je koncipiran u skladu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini (Smjernice) koje je u februaru 2015. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) usvojilo kao zvanični mehanizam za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja i koji se primjenjuje u svim pravosudnim institucijama u BiH. 

Tokom obuke savjetnici i savjetnice su se upoznali sa karakteristikama psihologije uznemiravatelja, tj. metodama prepoznavanja i rada sa uznemiravateljima, načinima na koje je moguće nositi se sa uznemiravateljem koji se nalazi na poziciji moći, kao i pojavama i oblicima seksualnog uznemiravanja i odgovorom pravosuđa na isto. 

Smjernicama se nastoji osigurati i promovisati rodna ravnopravnost u svim pravosudnim institucijama u BiH, kako u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanja, tako i u cilju zaštite pojedinačnih ljudskih prava i sloboda garantovanih Ustavom BiH, zakonima i drugim pozitivnopravnim propisima u BiH i obavezujućim međunarodnim dokumentima. 

Edukatorice na obuci bile su Mirela Mujagić, psihologinja Kantonalnog suda u Bihaću i Svjetlana Milišić - Veličkovski, sutkinja Vrhovnog suda FBiH.

VSTV BiH se zalaže za promociju profesionalnih odnosa i poštovanja unutar pravosudnih institucija. Usvajanjem i primjenom Smjernica  ističe se opredjeljenje usmjereno ka prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koje ujedno treba služiti kao primjer drugim institucijama za razvijanje institucionalnih politika. Nosioci i nositeljice sudijske i tužilačke funkcije i osobe zaposlene u pravosudnim institucijama u BiH dužni su u svom radu poštovati i pridržavati se principa rodne ravnopravnosti, te voditi računa da svojim radnjama i postupcima ne čine seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh